• TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng nhân viên

1. Operational Innovation Management Assistant Manager / Phó Phòng Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm

2. Quality Control Officer (Phụ trách Kiểm soát Chất lượng)

3. Internal Audit Senior Executive (Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Toán Nội Bộ)

4. Claim Officer – Phụ Trách Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

5. Business Development Senior Officer (BDOH) (Phụ Trách Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh)

6. Underwriting Senior Executive (Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định Hợp Đồng)

7. Agency Training Executive (Chuyên viên Huấn luyện Kinh doanh)

8. IT Application Development Executive (Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Ứng Dụng)

9. IT Business Analysis Officer (Phụ Trách Phân Tích Hệ Thống)

0909.009.009